UzO DPO informuje

Vážení funkcionári, členky a členovia DPO SR.

Doba, ktorú prežívame nie je ľahká, dotkla sa života všetkých občanov SR, členov DPO SR nevynímajúc. Prezídium DPO SR po prvý krát v histórii prijalo nepopulárne nasledujúce rozhodnutie: 

 

           Vzhľadom k epidemiologickej  situácii, rozhodnutiam Ústredného krízového štábu SR, vlády SR a hlavného hygienika SR k hromadným akciám, ale aj rozhodnutiam iných ústredných športových orgánov o zrušení súťaží všetkých vekových kategórií, Prezídium DPO SR pre rok 2020 rozhodlo o zrušení:

- pôvodných termínov okrskových, územných, krajských a republikových kôl súťaží

   detí, mládeže, dorastu a dospelých,

- zasadnutí orgánov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry,

- organizovania všetkých súťaží pod hlavičkou DPO SR,

- osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí organizovaných DHZ,

- plánovaných cvičení DHZ,

O pokračovaní uvedených akcií, po vyriešení epidemiologickej situácie, budete včas informovaní.

Zároveň Vám chceme pri tejto príležitosti poďakovať a prostredníctvom Vás všetkým členom DPO SR za ich aktívnu prácu počas tejto krízovej situácie, pri plnení úloh v mestách a obciach a pomoci spoluobčanom. V tejto dôležitej a záslužnej činnosti Vám prajeme veľa fyzických a hlavne psychických síl. Sme presvedčení, že opäť nastanú dni pokojného života a my sa vrátime k našej činnosti.

 

 

V prípade, že Vás povolajú na zásah sa riaďte nasledovnými pokynmi.

 

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2  môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

 

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

a.    a) vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID – 19

1)    tvárové rúško,

2)    respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1], (FFP2 má od stredy na 99%PYROKOMPLEX)

3)    ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),

4)    jednorazové chirurgické rukavice

5)    môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek)

Ako postupovať pri zásahu:

1)    Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19.

2)    Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).

3)    Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.

4)    Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.

5)    Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.

6)    Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny - tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

7)    Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.

8)    Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

 

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Zdroj:

https://www.dposr.sk/index.php/2057-metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2

 

 

 

Oznamuje našim členom, že Územná organizácia DPO SR Dolný Kubín nebude prístupná v rámci opatrení pre šírením vírusu COVID-19 do odvolania členom ani verejnosti.

Všetko čo potrebujete vybaviť je potrebné riešiť telefonicky, alebo emailom.

V prípade že posielate veci poštou, je potrebné telefonicky o tom upovedomiť tajomníka p. Sršňa. 0918 790 366 alebo 0917 820 511

 

Jednotlivé DHZ, ktoré sa chcú aktívne podieľať v boji s vírusom, tým doporučujem   všetky aktivity riešiť a konzultovať s vašimi starostami. Nič nekonajte svojvoľne.

Je možnosť napríklad pomáhať s distribúciu potravím pre starších spoluobčanov a občanov v karanténe. Tieto činnosti ale vykonávať, len ak ste vystrojený potrebnými ochrannými pomôckami a po konzultácii s obcou.

Prosím informujte svojich členov cez sms, email, telefonicky alebo cez Facebook. Naďalej platí a treba dodržiavať obmedzenie stretávania sa.

 

Časový a tematický plán práce Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Dolný Kubín na rok 2020.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

na základe rozhodnutia Výcvikového štábu pri UzO DPO  budú vykonané skúšky 

na získanie odznaku odbornosti Hasič III. a II stupňa dňa 10.novembra 2018 o 18,00 hod.

v priestoroch ZŠ v Oravskéj Lesnej /jedáleň/. Skúšky  budú prebiehať v súlade so Smernicou

na získanie odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupňa.

Témy písomných prác pre skúšku Hasič II. sú určené nasledovné :

- Spracovanie taktického cvičenia

- Spracovanie organizačných pokynov k súťaži Plameň s rozpisom rozhodcov a ich činnosťou

- Problematika zásahou pri lesných požiaroch

- Technicko-taktická charakteristika IVECO CAS 15 a možnosti využitia

 

Žiadam predsedov DHZ, aby prihlásených členov informovali a uvedenej skutočnosti, zabezpečili ich

prípravu a účasť  na skúške.

Jedná sa o DHZ :

S. Hora

Mútne

Or. Lesná

 

Novinky

Zasadanie UzV DPO SR Dolný Kubín 3.6.2020

23.05.2020 17:19
 Pozvánka tu. 
>>

Dotácie 2020 - ponuka firma Pyrokomlex sro

16.04.2020 02:30
  Vážení zákazník,   v súvislosti s prebiehajúcim čerpaním štátnych dotácií určených pre dobrovoľné hasičské zbory, sme pre Vás pripravili špeciálnu ponuku vybraných produktov podľa požiadaviek na minimálne vybavenie dobrovoľných hasičských zborov. Túto ponuku nájdete v prílohe...
>>

COVID 19 - ochranné pomôcky ponuka

28.03.2020 03:07
Firam Florian ponúka ochranné pomôcoky.  Viac info tu
>>

Usmernenie z KR HaZZ Žilina k používaniu ID CAS15, T148 CAS32, T815 CAS32

23.03.2020 10:25
Usmernenie z KR HaZZ Žilina k používaniu ID CAS15, T148 CAS32, T815 CAS32 si môžte prečítať tu.
>>

Usmernenie ROPK DPO SR k Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR

08.03.2020 15:22
Usmernenie tu.
>>

Postup pri evidovaní vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie

08.03.2020 15:20
  Link na stránku DPO SR Metodický pokyn.
>>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Uznesenia Snemu DPO SR

Uznesenia snemu DPO SR

15.05.2018 21:08
  Uznesenia Snemu DPO SR si môžte pozrieť tu. 
>>

Uznesenia Prezídia DPO SR

Uznesenia Prezídia DPO SR

15.05.2018 21:10
Uznesenia Prezídia DPO SR si môžte pozrieť tu.
>>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.