UzO DPO informuje

 

Článok Ondreja Dzubáka veliteľa hasičov z Veličnej z Hasičskch listov z roku 1927. 

 

Časový a tematický plán práce Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Dolný Kubín na rok 2019.

 

Časový plán konania výročných členských schôdzí DHZ 2018

 

Termíny súťaži  spoluorganizovaných UzO DPO SR Dolný Kubín.

 

Okresné kolo muži -ženy okres DK

Istebné 2.6.2019

Okresné kolo muži -ženy okres NO

Lokca 19.5.2019

Okresné kolo muži -ženy okres TS

Suchá Hora 5.5.2019

Územné kolo dorast

Hladovka 26.5.2019

Územné kolo Plameň

Liesek 9.6.2019

Krajské kolo Muži/Ženy/Dorast

Námestovo 22.6.2019

 

Upozorňujeme, že na základe novelizovaného štatútu o povyšovaní je potrebné návrhy na povyšenie v skupine zbormajstrov, technikov a inšpektorov potrebné zaslať do 15.1.2019 na UzODPO SR. Všetky návrhy zaslané po 15.1 budú zaradené až na augustové rokovanie VS. Návrhy musia byť zaslané v origináli vytlačené, podpísané a opečiatkované mailom nestačí

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

na základe rozhodnutia Výcvikového štábu pri UzO DPO  budú vykonané skúšky 

na získanie odznaku odbornosti Hasič III. a II stupňa dňa 10.novembra 2018 o 18,00 hod.

v priestoroch ZŠ v Oravskéj Lesnej /jedáleň/. Skúšky  budú prebiehať v súlade so Smernicou

na získanie odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupňa.

Témy písomných prác pre skúšku Hasič II. sú určené nasledovné :

- Spracovanie taktického cvičenia

- Spracovanie organizačných pokynov k súťaži Plameň s rozpisom rozhodcov a ich činnosťou

- Problematika zásahou pri lesných požiaroch

- Technicko-taktická charakteristika IVECO CAS 15 a možnosti využitia

 

Žiadam predsedov DHZ, aby prihlásených členov informovali a uvedenej skutočnosti, zabezpečili ich

prípravu a účasť  na skúške.

Jedná sa o DHZ :

S. Hora

Mútne

Or. Lesná

 

Novinky

Hasičské jednotky 3+1 výcvik

02.01.2019 16:26
Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo...
>>

Polročné hlásenia

02.01.2019 09:14
Upozorňujeme, že polročné hlásenia za druh‎ý polrok 2018 je potrebné zaslať na UzO DPO SR Dolný Kubín do 15.1.2019. Hlásenia je potrebné zaslať vytlačené a riadne podpísané s otlačkom pečiatky obce a DHZ.  Elektronick‎ formulár tu.   
>>

Nové tlačivá pre pov‎ýšenie členov

09.12.2018 11:59
Upozorňujeme Výbory DHZ, že od 24.11.2018 je v platnosti nový Štatút o povyšovaní členov DPO SR. Podľa platného štatútu sa aktualizovali aj tlačivá pre povyšovanie.  Aj povyšovanie v skupine v‎ýkonných hasičov si vyžaduje vyplnenie a zaslanie samostatného tlačivá na každého povyšovaného....
>>

Pokyny, vzory a formuláre k VČS 2018

21.10.2018 15:47
Pokyny UzO DPO SR Dolný kubín k VČS za rok 2018 Vzor Uznesenia z VČS DHZ za rok 2018 Vzor Plánu práce pre DHZ na rok 2019 Vzor Plánu činnosti DHZ na rok 2019 Vzor správy hospodára - pokladníka DHZ za rok 2018 Vzor správy revíznej komisie DHZ za rok 2018 Vzor zápisnice z VČS DHZ za...
>>

Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR

21.10.2018 09:50
V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 musí každý kto pracuje s osobnými údajmi osôb mať na to jej osobný súhlas. Z tohto dôvodu je potrebné aby každ‎ý člen vo Vašom DHZ podpísal priložené tlačivo. Podpísané tlačivá následne...
>>

Vyhlásenie celoslovenskej súťaže v literárnom a výtvarnom prejave detí 2019

02.10.2018 08:11
Komisia mládeže pri UzO DPO SR Dolný Kubín vyhlasuje súťaž detí v literárnom a výtvarom prejave na rok 2019. Práce treba zaslielať do 28.2.2019 na UzO DPO SR Dolný Kubín. Víťazi v jednotlivých kategóriach budú odnemený vecnými cenami a ich práce budú zaslané na celoslovenské kolo. Zodpovedný po...
>>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Uznesenia Snemu DPO SR

Uznesenia snemu DPO SR

15.05.2018 21:08
  Uznesenia Snemu DPO SR si môžte pozrieť tu. 
>>

Uznesenia Prezídia DPO SR

Uznesenia Prezídia DPO SR

15.05.2018 21:10
Uznesenia Prezídia DPO SR si môžte pozrieť tu.
>>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.