Uznesenie zo zasadnutia komisie mládeže z 27.10.2017

02.11.2017 23:05

Komisia mládeže na svojom zasadaní 27.10.2017 schválila podmienky na získanie odznaku Vedúci mládeže III na rok 2018.

Odznak odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže" (podľa smernice) môžu získať Referenti mládeže z

jednotlivých DHZ a okrskov ktorý pracujú s mládežou a splnia nasledujúce podmienky:

 

1. Písomná časť- Školenie a písomná skúška formou testu sa bude konať dňa 29.4.2018 o 14.00 hod. v zasadačke zbrojnice DHZ Trstená. Testové otázky budú z okruhu História a organizácia DPO SR, Pravidlá pre dorast a pravidlá pre plameň.

 

2. Praktická časť - účasť na Územnom kole plameňa, alebo dorastu so súťažným družstvom zo svojej obce ktoré uchádzač o odznak odbornosti pripravoval na súťaž. Súťaž Plameň v roku 2018 by sa mala uskutočniť v Rabči termín sa upresní(do konca mája). Termín konania súťaže dorastu je uskutočniť do konca septembra.

 

Uznesenia komisie mládeže:

 

1. Na súťaži Plameň v prípade účasti viac ako jedného kolektívu z jednej DHZ bude vykonaná fyzická kontrola členov kolektívov a títo budú označení (napr. páskou na zápästí).

 

2. Na súťaži Plameň v prípade nesprávneho vyplnenia prezenčnej listiny už nebude kolektív upozornený a vyzvaný k oprave, ale vo vyhodnotení bude neklasifikovaný. Za správne vyplnenie štartovej listiny je zodpovedný vedúci mládeže.

 

3. Komisia mládeže odporúča aby si Vedúci kolektívov vyzdvihli na Územnom výbore "Preukaz mladých hasičov" pre členov kolektívu a tieto preukazy budú slúžiť na overenie veku na súťaži "hra plameň".Preukaz mladého hasiča musí byť riadne vyplnený, s aktuálnou fotografiou, podpisom člena, podpisom (súhlasom) zákonného zástupcu

 

4. Komisia mládeže schválila propozície "Súťaže detí vo výtvarnom prejave" a "Súťaže detí v literárnom prejave". Komisia odporúča osloviť a zapojiť sa do súťaží v rámci škôl, DHZ, umeleckých škôl a iných organizácii ktoré pracujú s deťmi. Zodpovedný - vedúci mládeže v jednotlivej DHZ. Komisia mládeže odporúča vyhodnotenie v rámci organizácie a následné doručenie riadne označených prác do 31.03.2018 na Územný výbor DPO SR Dolný Kubín 
Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.