Nové tlačivá pre pov‎ýšenie členov

09.12.2018 11:59

Upozorňujeme Výbory DHZ, že od 24.11.2018 je v platnosti nový Štatút o povyšovaní členov DPO SR. Podľa platného štatútu sa aktualizovali aj tlačivá pre povyšovanie.

 Aj povyšovanie v skupine v‎ýkonných hasičov si vyžaduje vyplnenie a zaslanie samostatného tlačivá na každého povyšovaného. Upozorňujeme, že povyšenia, ktoré nebudú zaslané na predpisanom tlačive budú vrátené na prepracovanie alebo doplnenie.

Všetky povýšenia a návrhy na povýšenie zaslané po 24.11.2018 budú posudzované podľa nového Štatútu o povyšovaní.

 

Tlačivo pre povýšenie v skupine výkonných hasičov.

Hodnosti : Starší hasič, Vrchný hasič, Rotník, Nadrotník.

 

Tlačivo pre povýšenie v skupine zbormajstrov a technikov.

Hodnosti : Mladší zbormajster, Zbormajster, Starší zbormajster, nadzbormajster, Mladší technik, Technik, Starší Technik, Vrchný technik

 

Tlačivo pre povýšenie v skupine inšpektorov

Hodnosti : Mladší inspector, Inšpektor, Starší inšpektor

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.